Aanmeldingsgesprek

De start van uw kind op SBO de Tender begint met het aanmeldingsgesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen wat de talenten van uw kind zijn en wat de ondersteuningsbehoefte van uw kind is. U krijgt informatie over de school: waar de school voor staat, waar de school mee bezig is, hoe er wordt gewerkt op school, het belang van ouderbetrokkenheid. Ook krijgt u altijd een rondleiding door de hele school.

Media

De Tender heeft v.w.b. haar digitale communicatiemiddelen naar ouders/ belangstellenden gekozen voor een Klasbord app voor de groep en een app voor algemeen nieuws.

Daarnaast geven we informatie op deze website.

De leerkracht zet minimaal 2x per week een bericht op klasbord. U krijgt dan informatie over de groep van uw kind: over de dagelijkse gang van zaken in de groep, over speciale activiteiten, over huiswerk, over feesten op school, etc. Ook worden hier de foto’s geplaatst van de groep van uw kind.

Daarnaast is er een school klasbord account. Hierop wordt informatie geplaatst over zaken die voor u belangrijk zijn als de contactavonden, de studiedagen van het team, projecten waar we met de hele school aan werken, nieuwe ontwikkelingen, etc.

De schoolgids bevat de meest uitgebreide informatie over school en is hier als download te verkrijgen. Verder zijn er vanzelfsprekend een aantal persoonlijke contactmomenten. Deze worden hieronder beschreven.

Kennismakingsavond

Aan het begin van ieder schooljaar geeft de Tender alle ouders op de informatie c.q. kennismakingsavond de gelegenheid kennis te maken met de teamleden en leerkrachten van de school en van de groep waarin uw kind is geplaatst. Deze avond is ook om kennis te maken met de ouders van de andere kinderen in de groep.
Ook vertelt de leerkracht deze avond wat uw kind in dat schooljaar gaat leren.

Huisbezoek en TOP gesprek

Ieder schooljaar gaat de leerkracht bij alle leerlingen van zijn/ haar groep op huisbezoek.
In verband met het kennismakende karakter van dit bezoek plannen we deze in het begin van het schooljaar - voor de kerstvakantie.

Tijdens dit gesprek wordt ook besproken met de leerling wat hij/zij dit schooljaar specifiek wil leren. Het TOP gesprek.

Voor de groepen 8 geldt dat er geen huisbezoek plaats vindt. De ouders van de groepen 8 worden in de eerste weken van het schooljaar, samen met de leerling, uitgenodigd op school voor het TOP gesprek.

Portfolio bespreking

N.a.v. het portfolio van uw kind wordt u 2 keer per jaar uitgenodigd voor het zogeheten groeigesprek.

U wordt 2 keer per jaar uitgenodigd voor het zogeheten groeigesprek: tijdens dit gesprek wordt het portfolio van uw kind besproken.

Dit is een driehoeksgesprek met de leerling, de ouder en de leerkracht.

Tijdens dit gesprek vertelt de leerling wat hij heeft geleerd en heeft gedaan. Daarnaast vertelt het kind wat hij/zij zelf de komende periode wil leren en wil doen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft van de leerkracht en van de ouders.
Zo'n gesprek duurt 20 minuten.
Mocht er tussendoor wat zijn, dan kunt u altijd op school terecht.

Ouderavond en schoolverlaters

In de maand oktober/ november wordt een speciale avond belegd om de ouders te informeren omtrent alle acties die de komende maanden plaatsvinden om voor de schoolverlaters te komen tot een afgewogen advies omtrent het voortgezet onderwijs.

Tevens zullen we u bekend maken met de regelgeving die hiermee samenhangt.
We doen dit samen met een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs.
U bent deze avond volop in de gelegenheid om vragen te stellen.

Informatieve ouderavond

Eén keer per jaar (soms 1x in de 2 jaren) wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een onderwerp besproken dat in overleg met de MR en de ouderdenktank is gekozen. Hierbij moet u denken aan: sociale media, nieuwe schoolontwikkelingen als PBS-Beweegwijs-digitale lessen, hulpverlening, naschoolse activiteiten, etc.

Daarnaast bent u altijd welkom voor een individueel gesprek met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.

Laat van u horen!

zorgwijzer hoofdluis

Hoofdluis blijft een vervelend probleem en kan nog altijd voor veel overlast zorgen. Om de hoofdluis het hoofd te bieden, heeft zorgwijzer.nl een gratis zorgwijzer beschikbaar gesteld op:http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis

Deze zorgwijzer heeft een aantal concrete doelen:
- Het voorzien van algemene informatie over de hoofdluis ter vergroting
   van de kennis en
bewustwording 
- Het geven van voorlichting ter voorkoming en controle van hoofdluis
- Het bespreken van de behandelmogelijkheden bij hoofdluis